Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2019

iga-xvl
00:39
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
iga-xvl
00:39
iga-xvl
00:38
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
iga-xvl
00:35
Pomyśl o niezliczonych sytuacjach, kiedy straciłeś poczucie czasu, nie pamiętałeś niczego z podróży do domu samochodem albo zapomniałeś, jaki jest dzień tygodnia. Najczęściej działamy na autopilocie, bezmyślnie brnąc przez znajome bagno codzienności.
iga-xvl
00:34
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
iga-xvl
00:34
1214 9c77 500
Reposted fromnutt nutt vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
00:34
6642 9dc6 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
iga-xvl
00:33
Świat wypadł mi z moich rąk.
— Myslovitz
iga-xvl
00:32
4692 8bec 500
iga-xvl
00:31
Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy
tyl­ko to co nie­waż­ne jak kro­wa się wle­cze
naj­waż­niej­sze tak pręd­kie że na­gle się sta­je
po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna
jak czy­stość uro­dzo­na naj­pro­ściej z roz­pa­czy
kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go.

Nie bądź pew­ny że czas masz bo pew­ność nie­pew­na
za­bie­ra nam wraż­li­wość tak jak każ­de szczę­ście
przy­cho­dzi jed­no­cze­śnie jak pa­tos i hu­mor
jak dwie na­mięt­no­ści wciąż słab­sze od jed­nej
tak szyb­ko stąd od­cho­dzą jak drozd milk­ną w lip­cu
jak dźwięk tro­chę nie­zgrab­ny lub jak su­chy ukłon
żeby wi­dzieć na­praw­dę za­my­ka­ją oczy
cho­ciaż więk­szym ry­zy­kiem ro­dzić się niż umrzeć
ko­cha­my wciąż za mało i sta­le za póź­no

Nie pisz o tym zbyt czę­sto lecz pisz raz na za­wsze
a bę­dziesz tak jak del­fin ła­god­ny i moc­ny

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
i ci co nie od­cho­dzą nie za­wsze po­wró­cą
i ni­g­dy nie wia­do­mo mó­wiąc o mi­ło­ści
czy pierw­sza jest ostat­nia czy ostat­nia pierw­sza.
— ks. Jan Twardowski
iga-xvl
00:30
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viajstrbl jstrbl
iga-xvl
00:29
4710 e0c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
iga-xvl
00:27
Nie, nie kochasz. Tylko tak myślisz. Nie wiesz nawet, co to miłość, bo nikt nigdy ci tego nie pokazał.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iga-xvl
00:27
1270 1576 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
iga-xvl
00:26
Gdyby to czy tamto potoczyło się inaczej...  Gdybyśmy czegoś nie zrobili, znaleźli inne rozwiązanie... Gdybyśmy wówczas, my czy inni, podjęli inną decyzję i zrobili coś innego, czy też nic nie zrobili...  Gdybyśmy spotkali tego człowieka - a nie tego, którego spotkaliśmy...  Kładziemy jedno "gdyby" na drugim, budujemy piramidę z "gdyby", ze słowa, w którym czasami bezkrytycznie i alibistycznie szukamy przyczyn swoich porażek czy zbyt małej liczby sukcesów.
— "Ja, Olga Hepnarová" Roman Cílek
Reposted fromdreamadream dreamadream via100suns 100suns
iga-xvl
00:25
0688 6b17 500
Little Miss Sunshine.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
00:24
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
00:23
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska
iga-xvl
00:23
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
00:20
boję się, boję się, boję się. jestem kurwa przerażona tym co znowu się zaczyna dziać w mojej głowie. 
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl