Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

iga-xvl
20:54
2884 1293 500
Kraków
iga-xvl
20:42
Bardziej od myśli, że osiągnęliśmy dno, przeraża mnie jedynie strach, że możemy upaść jeszcze niżej.
— Rebecca Fleet
iga-xvl
20:41
iga-xvl
20:40
Życie mnie nauczyło, że jeżeli komuś pomogłeś, to za chwilę ta osoba zamelduje się u ciebie drugi raz, później trzeci, a później będzie już uważała, że pomoc jej to twój obowiązek. A jeśli odmówisz, śmiertelnie się obrazi i nazwie egoistą.
— Piotr C.
iga-xvl
20:37
1237 f3c6
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
iga-xvl
20:54
2884 1293 500
Kraków
iga-xvl
20:42
Bardziej od myśli, że osiągnęliśmy dno, przeraża mnie jedynie strach, że możemy upaść jeszcze niżej.
— Rebecca Fleet
iga-xvl
20:41
iga-xvl
20:40
Życie mnie nauczyło, że jeżeli komuś pomogłeś, to za chwilę ta osoba zamelduje się u ciebie drugi raz, później trzeci, a później będzie już uważała, że pomoc jej to twój obowiązek. A jeśli odmówisz, śmiertelnie się obrazi i nazwie egoistą.
— Piotr C.
iga-xvl
20:54
2884 1293 500
Kraków
iga-xvl
20:42
Bardziej od myśli, że osiągnęliśmy dno, przeraża mnie jedynie strach, że możemy upaść jeszcze niżej.
— Rebecca Fleet
iga-xvl
20:41
iga-xvl
20:54
2884 1293 500
Kraków
iga-xvl
20:42
Bardziej od myśli, że osiągnęliśmy dno, przeraża mnie jedynie strach, że możemy upaść jeszcze niżej.
— Rebecca Fleet
iga-xvl
20:54
2884 1293 500
Kraków
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl