Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

iga-xvl
11:26
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viasatyra satyra
iga-xvl
11:25
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
iga-xvl
11:25
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

March 11 2019

iga-xvl
16:08
5977 38ee 500
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa

March 09 2019

iga-xvl
22:41
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viakliann kliann
iga-xvl
20:54
0824 ad43
iga-xvl
16:11

giną ludzie.

W chwi­li, kie­dy przy ko­la­cji 
bro­nisz nie­do­rzecz­nych ra­cji 
żal za głup­stwem to­piąc w wó­dzie - 
giną lu­dzie. 
W prze­cu­dow­nych sta­rych mia­stach 
strach w co­dzien­ny pej­zaż wra­sta 
śniąc o oca­le­nia cu­dzie - 
giną lu­dzie. 

W wio­skach, któ­rych wca­le nie ma, 
bo śmierć przez nie prze­szła nie­ma - 
wie­rząc swej na­dziei złu­dzie 
giną lu­dzie. 

Giną lu­dzie gdy gło­su­jesz 
za spo­ko­jem - i pró­bu­jesz 
bunt su­mie­nia zbić dok­try­ną - 
obcy giną. 

W chwi­li, gdy roz­ryw­ki żą­dasz, 
w te­le­wi­zji mecz oglą­dasz, 
lub się pła­wisz w słod­kiej nu­dzie - 
giną lu­dzie. 

Oto nowa jest idea: 
jesz­cze ludz­kość nie zgi­nę­ła, 
cho­ciaż w Ka­ino­wym tru­dzie 
giną lu­dzie. 

Wiel­biąc każ­de przy­ka­za­nie, 
za­pis świę­tych praw w Ko­ra­nie, 
Ewan­ge­lii i Tal­mu­dzie 
giną lu­dzie. 

Wśród wy­znaw­ców każ­dej wia­ry 
są mor­der­cy i ofia­ry - 
twe mil­cze­nie wska­że te­raz 
kogo wspie­rasz. 
j.br.

March 08 2019

iga-xvl
20:29
Bywa że ludzie zamiast wyjaśniać ze sobą pewne rzeczy, wolą się rozstać. Mówią, dziękuję za współpracę, następny czy następna, proszę. Nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z tego, że nierozwiązane w jednym związku problemy wcześniej czy później pojawią się w nowym związku. Tak jest ze strachem, niemożnością wyartykułowania uczuć, z zazdrością, z milionem innych rzeczy. One nie należą do naszego partnera, tylko do nas. Są naszą własnością i dopóki nie zrozumiemy, że gdziekolwiek uciekniemy, przeprowadzimy się, przeniesiemy ten bagaż ze sobą. Nawet dobrze ukryty, kiedyś przypomni o sobie, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
— znalezione
iga-xvl
20:27
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
iga-xvl
20:26
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
iga-xvl
20:26
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić. 
— salute.soup.
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
iga-xvl
20:24
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
iga-xvl
20:24
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa

March 07 2019

iga-xvl
22:11
7614 5d1f
Reposted fromtichga tichga viamehhh mehhh
iga-xvl
22:05
0401 d637
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
iga-xvl
22:05
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter

March 06 2019

20:18
9199 52da 500

March 05 2019

iga-xvl
18:17
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze
— Edward Stachura
Reposted fromaggape aggape viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
18:12
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
iga-xvl
18:11
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl